2016 Chinese Championships Results

The 2016 Chinese Championships were held from May 11 through May 15 in Hefei, China.

All-Around Final Results

Rank Athlete VT UB BB FX AA
1 Shang Chunsong 13.800 15.400 15.500 14.850 59.550
2 Mao Yi 15.400 13.050 14.450 15.200 58.100
3 Liu Tingting 14.100 15.300 14.300 14.250 57.950
4 Wang Yan 15.100 13.750 13.900 15.000 57.750
Li Qi 14.000 13.250 13.250 13.900 54.400
Luo Huan —— 14.700 14.350 —— ——
Zhu Xiaofang 12.950 —— —— 13.650 ——
Wang Cenyu —— 13.800 —— —— ——
Liu Jinru —— 13.200 —— —— ——
Liu Jieyu —— —— —— 12.450 ——

Please note – complete and official results were not available for this competition. The top four rankings are accurate but as we are missing many scores from the majority of competitors, the remainder of the rankings in the all-around are based on the scores we do have. We compiled scores from the broadcasts and user videos.

Vault Final Results

Rank Athlete Average
1 Yuan Xiaoyang 15.450
2 Liu Jinru 15.117
3 Jing Yang 14.360
4 Gong Yuhan 13.784
5 Yao Shunyu 13.734
6 Tie Jiayi 13.400
7 Pan Yuting 12.500
8 Zhang Zhenmei 12.340

Bars Final Results

Rank Athlete D E Bonus Total
1 Fan Yilin 7.0 8.734 0.1 15.834
2 Tan Jiaxin 6.8 8.500 0.1 15.400
3 Huang Huidan 6.5 8.467 0.2 15.167
4 Shang Chunsong 6.7 8.434 15.134
5 Liu Tingting 6.3 8.467 0.1 14.867
6 Du Siyu 6.5 8.200 0.1 14.800
7 Zhu Xiaofang 6.2 8.567 14.767
8 Hua Ruixue 5.7 8.334 14.034

Beam Final Results

Rank Athlete D E Bonus Total
1 Shang Chunsong 6.7 8.467 0.3 15.467
2 Liu Tingting 6.3 8.634 14.934
3 Chen Xiaoqing 5.9 8.500 14.400
4 Zhou Lu 5.8 8.434 14.234
5 Lin Yuyao 5.7 8.334 0.1 14.134
6 Fan Yilin 6.4 7.367 0.2 13.967
7 Zhu Xiaofang 5.8 8.034 13.834
8 Wang Yan 6.3 6.167 0.2 12.667

Floor Final Results

Rank Athlete D E Bonus Total
1 Shang Chunsong 6.6 8.200 0.3 15.100
2 Mao Yi 6.0 8.234 0.2 14.434
3 Li Qi 5.9 8.267 0.2 14.367
4 Lu Yufei 5.8 8.267 0.1 14.167
5 Liu Tingting 5.5 8.534 14.034
6 Liu Jinru 5.9 7.900 0.1 13.900
7 Tan Jiaxin 5.8 7.967 13.767
8 Wang Yan 6.1 7.167 0.4 13.667

Qualification Results

Rank Athlete VT UB BB FX AA
1 Shang Chunsong 14.050 15.600 15.400 15.150 60.200
2 Liu Tingting 14.950 15.350 14.650 14.050 59.000
3 Wang Yan 15.350 13.800 14.500 15.050 58.700
4 Mao Yi 15.350 —— —— 15.250 58.350
5 Zhu Xiaofang —— 15.050 —— —— 56.250
6 Li Qi —— 13.400 13.900 13.700 55.650
7 Luo Huan 13.900 —— —— —— 54.950
8 Liu Jinru 15.000 —— —— 13.600 54.700
Tan Jiaxin 15.350 14.900 —— 14.150 44.400
Fan Yilin —— 14.800 15.300 —— 30.100
Yuan Xiaoyang 15.100 —— 13.550 —— ——
Liu Jieyu 14.850 —— —— 13.400 ——
Yang Haimeng 14.600 —— —— 12.800 ——
Chen Xiaoqing —— —— 14.100 13.150 ——
Bai Yawen —— —— 13.900 13.150 ——
Lin Yuyao —— —— 14.100 12.850 ——
Chen Jiaqi —— —— 13.550 12.850 ——
Lv Jiaqi —— 13.850 12.500 —— ——
Li Hairuo —— —— 13.400 12.900 ——
Liu Jingxing —— 13.400 —— 12.800 ——
Guo Fangting —— 13.300 10.800 —— ——
Jing Yang 15.300 —— —— —— ——
Wu Jing 15.100 —— —— —— ——
Du Siyu —— 14.850 —— —— ——
Xie Yufen —— 14.800 —— —— ——
Huang Huidan —— 14.650 —— —— ——
Luo Youjuan —— —— 14.300 —— ——
Zhou Lu —— —— 14.300 —— ——
Yao Shunyu 14.200 —— —— —— ——
Tie Jiayi 14.150 —— —— —— ——
Lu Yufei —— —— —— 14.100 ——
Gong Yuhan 13.750 —— —— —— ——
Gong Kangyi —— —— —— 13.200 ——
Wu Hongping —— —— 12.400 —— ——
Tan Xinyu —— —— —— 12.350 ——
Liang Wenqi —— —— —— 12.300
Yao Jinnan —— —— —— —— ——
Chen Siyi —— —— —— —— ——

Please note – complete and official results were not available for this competition. We compiled scores from the broadcasts and user videos, but are missing many which affects the rankings.

2 thoughts on “2016 Chinese Championships Results

  1. Pingback: Programa 006 – Voy a meterme en un jardín… – Podcast Asimétricas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s