2019 Chinese Championships Men’s Results

The 2019 Chinese Championships were held from May 8 through May 13 in Zhaoqing, China.

All-Around Final Results

Rank Athlete Province FX PH SR VT PB HB AA Total
1 Deng Shudi Army 13.600 12.950 14.450 14.600 15.100 14.300 85.000 172.250
2 Sun Wei Jiangsu 13.150 14.600 13.850 14.400 14.900 14.600 85.500 169.450
3 You Hao Jiangsu 12.650 14.100 14.300 14.050 15.300 14.300 84.700 169.050
4 Hu Xuwei Army 13.450 14.000 13.100 13.650 14.300 14.200 82.700 167.150
5 Liu Rongbing Guizhou 13.700 13.850 13.100 13.750 15.400 13.950 83.750 166.850
6 Lan Xingyu Guangxi 12.850 13.700 14.650 14.250 13.700 13.000 82.150 162.800
7 Zhang Boheng Hunan 13.900 14.150 13.800 13.350 13.350 11.650 80.200 162.350
8 Ji Lianshen Guangdong 13.450 13.600 13.200 13.700 14.300 13.700 81.950 161.950
9 Jin Zhengyuan Beijing 13.700 13.300 12.700 13.300 13.150 12.850 79.000 158.400
10 Wang Peng Shandong 13.250 13.300 12.850 13.600 13.000 12.750 78.750 158.150
11 Chen Feng Hubei 13.700 12.900 12.750 14.200 11.500 13.150 78.200 157.500
12 Zhang Zhilong Jiangxi 13.650 12.400 12.550 13.600 14.150 13.050 79.400 155.400
13 Zhou Caisong Shandong 13.300 13.400 12.700 13.050 13.550 13.350 79.350 155.050
14 Liu Yang Hunan 13.450 10.650 12.300 13.700 14.250 12.050 76.400 153.250
15 Ma Ziyue Hebei 13.650 12.400 11.300 14.000 12.800 11.950 76.100 153.200
16 Wei Guozheng Shanxi 13.100 11.250 12.200 13.850 13.450 12.450 76.300 152.000
17 Yan Xiyao Shanxi 13.400 10.450 12.750 13.900 12.300 12.600 75.400 151.900
18 Fu Kaixin Jiangxi 12.450 11.800 12.850 13.450 12.600 12.300 75.450 151.100
19 Du Zhenyu Guizhou 13.150 11.900 12.050 13.500 12.350 11.600 74.550 149.400
20 Xie Chengzhi Shanghai 11.650 12.250 12.200 12.500 12.400 12.450 73.450 147.200
21 Zhang Jiawei Shanghai 11.300 11.350 10.250 13.050 12.250 12.500 70.700 145.400
22 Bai Qinhao Shaanxi 11.500 11.650 11.550 13.000 11.800 10.900 70.400 142.250

Floor Final Results

Rank Athlete Province D E ND/B Total
1 Xiao Ruoteng Army 6.3 8.700 +0.15 15.150
2 Wang Haoran Shandong 6.4 8.300 +0.25 14.950
3 Zhang Junkun Army 6.0 8.267 -0.1 14.167
4 Chen Feng Hubei 5.8 8.367 -0.3/+0.15 14.017
5 Chen Zhilong Guizhou 5.7 8.033 13.733
6 Su Weide Shandong 5.8 6.967 12.767
7 Bie Shaoqi Hubei 5.4 6.633 -0.1 11.933
8 Wen Weichong Guangdong 5.6 6.000 11.600

Pommels Final Results

Rank Athlete Province D E ND/B Total
1 Weng Hao Jiangsu 6.6 8.700 15.300
2 Xiao Ruoteng Army 6.6 8.500 15.100
3 Yao Jianshan Shanxi 6.0 8.500 14.500
4 Cao Yongchang Shaanxi 6.0 8.067 14.067
5 Yu Yaozhi Shanghai 6.0 7.900 13.900
6 Zou Jingyuan Army 6.0 7.467 -0.3 13.167
7 Yan Renpeng Shandong 5.6 6.767 -0.3 12.067
8 Huang Zhao Guangxi 3.8 0.467 4.267

Rings Final Results

Rank Athlete Province D E ND/B Total
1 Lei Peng Shanghai 6.3 8.667 +0.05 15.017
2 Lan Xingyu Guangxi 6.4 8.467 14.867
3 Deng Shudi Amy 6.2 8.400 +0.2 14.800
4 Sun Wei Jiangsu 5.9 8.233 14.133
5 Zhang Boheng Hunan 6.0 8.033 +0.1 14.133
6 Wu Guanhua Army 6.1 7.967 14.067
7 She Zhihui Guangdong 5.7 8.167 +0.05 13.917
8 You Hao Jiangsu 6.5 6.967 13.467

Vault Final Results

Rank Athlete Province D E ND/B Total Average
1 Cen Yu Yunnan 5.6 9.300 14.900 14.667
5.2 9.233 14.433
2 Huang Mingqi Army 5.6 9.433 15.033 14.217
5.2 8.200 13.400
3 Qu Ruiyang Hunan 5.6 9.233 -0.3 14.533 14.083
5.6 8.033 13.633
4 Wu Jianhao Shanghai 6.0 7.967 13.967 13.950
4.8 9.133 13.933
5 Shi Yimin Fujian 5.2 8.833 -0.3 13.733 13.933
5.2 9.033 -0.1 14.133
6 Yan Xiyao Shanxi 4.8 9.033 13.833 13.617
4.0 9.400 13.400
7 Liu Yang Hunan 4.8 7.833 12.633 13.567
5.2 9.300 14.500
8 Xiang Xudong Shanxi 5.2 7.933 -0.3 12.833 12.633
4.8 7.733 -0.1 12.433

P-Bars Final Results

Rank Athlete Province D E ND/B Total
1 Zou Jingyuan Army 7.0 9.467 +0.2 16.667
2 Liu Rongbing Sichuan 6.4 8.833 +0.2 15.433
3 Sun Wei Jiangsu 6.2 8.633 +0.2 15.033
4 Lin Chaopan Fujian 6.4 8.533 14.933
5 Deng Shudi Army 6.1 8.567 +0.05 14.717
6 Du Yixin Guangdong 6.3 8.300 14.600
7 Wu Xiaoming Guangdong 6.3 8.200 14.500
8 You Hao Jiangsu 6.8 7.067 13.867

High Bar Final Results

Rank Athlete Province D E ND/B Total
1 Lin Chaopan Fujian 6.5 8.300 14.800
2 Liu Rongbing Guizhou 5.7 8.133 13.833
3 Zeng Jiajun Zhejiang 5.8 7.967 13.767
4 Zhang Boheng Hunan 5.1 8.567 13.667
5 Deng Shudi Army 6.1 7.400 +0.1 13.600
6 Hu Xuwei Army 6.3 7.267 13.567
7 Shi Cong Jiangsu 5.3 7.000 12.300
8 Su Yongxin Guangdong 1.8 5.433 7.233

Team Final Results

Rank Province FX PH SR VT PB HB Total
1 ARMY 55.450 56.850 54.650 57.900 59.750 55.850 340.450
Xiao Ruoteng 14.600 14.900 —— 14.800 —— ——
Zou Jingyuan —— 15.000 13.900 —— 16.150 ——
Yang Jiaxing 13.800 —— 13.200 —— 14.200 13.800
Deng Shudi 13.600 12.950 14.450 14.600 15.100 14.300
Huang Mingqi —— —— —— 14.850 —— 13.550
Hu Xuwei 13.450 14.000 13.100 13.650 14.300 14.200
2 JIANGSU 52.600 53.900 54.200 55.600 57.800 54.250 328.350
Tang Qi —— —— —— 12.800 —— ——
Sun Wei 13.150 14.600 13.850 14.400 14.900 14.600
You Hao 12.650 14.100 14.300 14.050 15.300 14.300
Yin Dehang 13.750 12.000 13.250 —— 13.900 12.000
Shi Cong 13.050 —— 12.800 14.350 13.700 13.350
Weng Hao —— 13.200 —— —— —— ——
3 GUANGDONG 53.100 53.100 53.400 55.100 57.750 54.650 327.100
Wu Xiaoming —— 13.450 13.550 —— 14.750 13.500
Du Yixin 12.950 —— 13.450 —— 14.550 13.950
Ji Lianshen 13.450 13.600 13.200 13.700 14.300 13.700
Ta Yinga —— 13.900 13.200 14.450 14.150 13.500
He Quqin 13.250 —— —— 12.800 —— ——
Yao Jiahang 13.450 12.150 —— 14.150 —— ——
4 GUANGXI 51.950 53.150 54.600 56.150 54.050 50.550 320.450
Luo Jianlin 12.850 13.150 13.450 14.200 14.300 ——
Wang Weiqiang —— —— 13.450 —— 13.200 12.400
Huang Xi 12.850 —— 13.050 14.050 —— 13.100
Lu Chongcan 13.400 13.200 —— 13.650 —— 12.050
Lan Xingyu 12.850 13.700 14.650 14.250 13.700 13.000
Long Mingzhe —— 13.100 —— —— 12.850 ——
5 HUNAN 53.850 49.950 50.100 56.050 55.000 48.400 313.350
Qu Ruiyang —— —— 11.600 15.100 —— ——
Zhang Boheng 13.900 14.150 13.800 13.350 13.350 11.650
Li Yi 13.300 13.800 —— 13.900 14.750 13.150
Deng Kaichuang 13.200 11.350 —— —— 12.650 11.550
Long Xiang —— —— 12.400 —— —— ——
Liu Yang 13.450 10.650 12.300 13.700 14.250 12.050
6 HUBEI 53.000 50.750 51.000 53.950 50.950 51.850 311.500
Bie Shaoqi 13.550 —— 13.150 13.750 13.850 13.150
Jin Siyu 13.300 12.900 —— 12.850 13.300 ——
Chen Feng 13.700 12.900 12.750 14.200 11.500 13.150
Li Yuhao —— 13.050 12.250 —— —— 13.350
Liu Ruhong 12.450 —— —— 13.150 12.300 12.200
Zhong Gaoyu —— 11.900 12.850 —— —— ——
7 SHANDONG 55.400 51.000 50.750 49.950 52.500 50.900 310.500
Wang Peng 13.250 13.300 12.850 13.600 13.000 12.750
Zhou Caisong 13.300 13.400 12.700 13.050 13.550 13.350
Su Weide 14.400 11.600 —— —— —— 12.550
Wang Haoran 14.450 12.700 13.150 13.700 12.950 ——
Xu Chengyu —— —— 12.050 —— 13.000 12.250
Ge Shihao —— —— —— 9.600 —— ——
8 SHANXI 50.550 47.700 49.850 56.300 51.500 48.850 304.750
Xiang Xudong 11.550 —— 11.800 14.350 13.100 ——
Yao Jianshan —— 13.300 —— —— —— ——
Yan Xiyao 13.400 10.450 12.750 13.900 12.300 12.600
Yang Yanzhi 12.500 12.700 13.100 14.200 —— 12.350
Wei Guozheng 13.100 11.250 12.200 13.850 13.450 12.450
Guo Mengsheng —— —— —— —— 12.650 11.450

Individual Qualification Results

Rank Athlete Province FX PH SR VT PB HB AA
1 Deng Shudi Army 14.000 14.250 14.900 14.600 15.150 14.350 87.250
2 Hu Xuwei Army 13.850 13.750 13.950 13.800 14.650 14.450 84.450
3 You Hao Jiangsu 13.050 13.400 14.750 13.700 15.500 13.950 84.350
4 Sun Wei Jiangsu 12.650 13.350 14.450 15.000 15.200 13.300 83.950
5 Liu Rongbing Guizhou 13.650 13.800 13.200 13.850 14.850 13.750 83.100
6 Shi Cong Jiangsu 13.950 13.250 13.050 14.100 14.650 13.800 82.800
7 Yang Jiaxing Army 14.200 14.250 11.950 14.650 14.200 13.300 82.550
8 Zhang Boheng Hunan 13.700 12.850 14.500 13.750 13.650 13.700 82.150
9 Yin Dehang Jiangsu 13.950 12.950 13.500 13.800 14.250 12.950 81.400
10 Du Yixin Guangdong 13.500 13.200 13.050 13.200 14.800 13.450 81.200
11 Lan Xingyu Guangxi 11.400 13.450 14.900 14.300 13.700 12.900 80.650
12 Ji Lainshen Guangdong 13.600 12.200 12.400 13.900 14.250 13.650 80.000
13 Jin Zhengyuan Beijing 13.650 12.050 12.850 13.850 14.250 12.750 79.400
14 Wang Peng Shandong 13.550 13.400 12.700 13.350 13.400 13.000 79.400
15 Chen Feng Hubei 14.300 11.850 12.800 14.250 13.050 13.050 79.300
16 Tian Ho Army 13.750 12.300 12.600 13.900 12.900 12.900 78.350
17 Ma Ziyue Hebei 13.800 12.900 12.450 13.500 12.900 11.550 77.100
18 Liu Yang Hunan 12.400 10.150 13.300 14.200 13.950 12.850 76.850
19 Yan Xiyao Shanxi 13.250 11.100 12.600 14.250 13.050 12.250 76.500
20 Zhang Zhilong Jiangxi 12.500 11.200 11.700 13.850 13.750 13.000 76.000
21 Zhou Caisong Shandong 11.600 11.750 12.050 14.500 13.450 12.350 75.700
22 Wei Guozheng Shanxi 12.300 12.450 11.800 13.450 13.400 12.300 75.700
23 Fu Kaixin Jiangxi 13.300 9.650 13.450 13.750 12.900 12.600 75.650
24 Tao Haopeng Henan 13.800 12.000 11.750 13.000 12.000 12.900 75.450
25 Du Zhenyu Guizhou 11.950 11.50 12.450 14.100 13.200 11.600 74.850
26 Zhang Jiawei Shanghai 13.100 12.000 11.700 13.100 12.750 12.050 74.700
27 Guo Mengsheng Shanxi 11.800 11.300 12.150 13.750 13.400 12.050 74.450
28 Zheng Wendong Sichuan 12.300 11.650 12.050 13.100 12.400 12.350 73.850
29 Deng Xiaofeng Yunnan 12.800 12.250 11.550 12.900 11.500 12.800 73.800
30 Xie Chengzhi Shanghai 11.800 12.500 12.050 13.500 11.700 12.200 73.750
31 Ding Zerun Henan 13.350 11.000 10.200 14.000 12.150 12.750 73.450
32 Ge Shihao Shandong 13.950 9.500 10.650 14.000 13.200 11.650 72.950
33 Bai Qinhao Shaanxi 9.650 12.000 12.600 13.500 12.250 11.850 71.850
34 Guo Qiulin Sichuan 12.200 11.200 10.000 12.950 12.750 12.000 71.100
35 Ruan Jiayong Jiangxi 11.400 8.050 12.900 11.950 12.950 12.600 69.850
36 Ta Yinga Guangdong —— 13.700 13.150 14.300 14.150 13.650 68.950
37 Luo Jianlin Guangxi 13.650 13.250 13.500 14.000 14.300 —— 68.700
38 Li Yi Hunan 13.450 11.900 —— 13.800 14.300 13.050 66.500
39 Bie Shaoqi Hubei 14.050 —— 13.100 13.700 13.200 12.450 66.500
40 Wang Haoran Shandong 14.600 11.750 13.250 13.800 12.150 —— 65.550
41 Yang Yanzhi Shanxi 13.900 12.250 13.750 13.550 —— 12.100 65.550
42 Xiang Baqiugen Beijing —— 13.050 12.600 12.900 12.900 13.050 64.500
43 Xiang Xudong Shanxi 13.650 —— 11.450 14.300 12.500 12.150 64.050
44 Jin Siyu Hubei 13.200 11.300 12.200 12.900 12.800 —— 62.400
45 Zhang Junkun Army 14.600 8.500 —— 13.650 12.600 12.800 62.150
46 Tang Qi Jiangsu 12.650 —— 11.850 13.850 12.450 11.250 62.050
47 Deng Kaichuang Hunan 13.050 9.500 —— 13.750 12.500 9.550 58.350
48 Tang Jianming Yunnan 12.300 10.550 10.250 12.450 —— 12.150 57.700
49 Lin Chaopan Fujian —— 14.200 13.700 —— 14.850 14.500 57.250
50 Li Yuanhan Beijing 10.250 —— 9.400 12.900 12.550 11.550 56.650
51 Wu Xiaoming Guangdong —— 12.600 14.250 —— 14.700 13.500 55.050
52 Su Weide Shandong 14.450 13.400 —— 13.750 —— 13.300 54.900
53 Cen Yu Yunnan 13.600 12.250 —— 14.600 —— 13.400 53.850
54 Wu Jianhao Shanghai 13.400 —— 12.800 15.000 —— 12.650 53.850
55 Huang Mingqi Army 13.350 —— —— 13.950 13.700 12.450 53.450
56 Su Yongxin Guangdong —— 12.850 —— 13.750 13.050 13.700 53.350
57 He Quqin Guangdong 13.450 —— 12.450 14.200 —— 13.000 53.100
58 Pi Peng Guangdong 13.200 12.550 —— 13.850 —— 12.850 52.450
59 Wang Weiqiang Guangxi —— 12.550 13.650 —— 13.450 12.100 51.750
60 Huang Xi Guangxi 12.950 —— 12.800 13.100 —— 12.750 51.600
61 Chen Zhilong Guizhou 14.000 —— 12.450 13.150 —— 11.800 51.400
62 Liu Ruhong Hubei 13.200 —— —— 13.600 12.000 12.550 51.350
63 Zhao Weikang Beijing 12.450 12.400 —— 13.750 —— 12.750 51.350
64 Chen Cong Beijing 11.750 12.900 —— 12.550 14.050 —— 51.250
65 Cao Yongchang Shaanxi —— 14.250 —— 13.350 12.200 11.050 50.850
66 Lu Chongcan Guangxi 12.950 11.400 —— 13.650 —— 12.350 50.350
67 Wang Junwen Yunnan —— 13.650 12.600 —— 11.100 12.700 50.050
68 Huang Baiji Jiangxi —— 12.000 12.450 —— 12.900 12.550 49.900
69 Yu Yaozhi Shanghai 13.100 13.950 —— 10.600 11.400 —— 49.050
70 Wang Zizhou Hunan 12.450 13.000 —— —— 12.350 10.950 48.750
71 Zuo Bo Shaanxi 12.850 11.350 —— —— 11.850 12.150 48.200
72 Zhong Gaoyu Hubei 12.300 11.600 11.550 12.300 —— —— 47.750
73 Zou Jingyuan Army —— 14.900 13.800 —— 15.750 —— 44.450
74 Xiao Ruoteng Army 14.250 15.000 —— 14.800 —— —— 44.050
75 Bai Yubin Fujian 11.150 —— 12.600 —— 7.800 12.000 43.550
76 She Zhihui Guangdong —— 13.150 14.500 —— 13.950 —— 41.600
77 Huang Zenan Guangdong —— —— 11.750 —— 14.550 13.400 39.700
78 Hu Runjie Jiangxi —— —— 13.500 12.950 12.550 —— 39.000
79 Li Yuhao Hubei —— 13.000 12.900 —— —— 13.000 38.900
80 Wen Weichong Guangdong 14.050 10.700 —— 13.700 —— —— 38.450
81 Yao Jiahang Guangdong 12.800 11.500 —— 14.000 —— —— 38.300
82 Zhang Lei Fujian 11.900 —— 11.800 13.800 —— —— 37.500
83 Xu Chengyu Shandong —— —— 11.500 —— 12.900 12.500 36.900
84 Cai Weifeng Army —— 9.200 12.900 —— 14.000 —— 36.100
85 Luo Zhixuan Jiangxi 12.150 11.300 —— —— —— 12.000 35.450
86 Fan Siwei Army 10.100 —— 12.700 —— —— 11.850 34.650
87 Zhou Weizhi Sichuan —— 10.750 11.450 —— 11.050 —— 33.250
88 Tang Zheng Tianjin 11.100 11.400 —— —— —— 10.200 32.700
89 Yuan Taisheng Tianji —— 11.050 10.050 —— 11.000 —— 32.100
90 Wu Jianfei Beijing 11.800 —— 13.700 —— 5.200 —— 30.700
91 Tang Jiajun Yunnan 6.200 —— —— 12.600 11.650 —— 30.450
92 Man Xinmin Hebei —— 6.750 10.100 —— 8.150 4.400 29.400
93 Tang Long Shanghai —— 5.400 —— —— 11.800 11.250 28.450
94 Zeng Jiajun Zhejiang —— —— —— —— 14.500 13.750 28.250
95 Qu Ruiyang Hunan —— —— 13.100 14.600 —— —— 27.700
96 Chen Yilu Zhejiang 12.650 —— —— 14.500 —— —— 27.150
97 Yang Tianle Shaanxi —— 13.800 —— —— —— 13.100 26.900
98 Tang Shanbin Guizhou 12.550 —— —— 13.800 —— —— 26.350
99 Long Mingzhe Guangxi —— 13.050 —— —— 12.650 —— 25.700
100 Wu Jue Hubei —— 13.100 —— —— 12.350 —— 25.450
101 Zhang Changhao Henan —— 11.600 13.500 —— —— —— 25.100
102 Zhu Jianle Zhejiang —— —— —— 12.950 11.900 —— 24.850
103 Mu Jile Shandong 12.650 —— —— —— 11.150 —— 23.800
104 Wei Yubo Tianjin 11.750 —— —— 11.900 —— —— 23.650
105 Ye Diqing Yunnan —— —— 10.900 —— 11.900 —— 22.800
106 Li Linzhen Henan —— —— —— —— 13.350 4.150 17.500
107 Lei Peng Shanghai —— —— 14.650 —— —— —— 14.650
108 Yan Renpeng Shandong —— 14.500 —— —— —— —— 14.500
109 Wu Guanha Army —— —— 14.450 —— —— —— 14.450
110 Shi Yimin Fujian —— —— —— 14.350 —— —— 14.350
111 Zhang Yunlong Army —— —— 14.350 —— —— —— 14.350
112 Zhang Yijia Sichuan —— —— —— 14.000 —— —— 14.000
113 Huang Zhao Guangxi —— 14.000 —— —— —— —— 14.000
114 Yao Jianshan Shanxi —— 13.900 —— —— —— —— 13.900
115 Weng Hao Jiangsu —— 13.900 —— —— —— —— 13.900
116 Chen Jiayao Army —— —— —— —— —— 13.800 13.800
117 Wei Kunyi Guangxi 13.500 —— —— —— —— —— 13.500
118 Zhao Ziqi Tianjin —— —— —— —— —— 13.350 13.350
119 Wang Bo Hebei —— 13.350 —— —— —— —— 13.350
120 Lu Weiming Guangxi —— —— —— 13.250 —— —— 13.250
121 Sun Yibo Tianjin 12.800 —— —— —— —— —— 12.800
122 Zhang Baoxuan Tianjin —— 12.700 —— —— —— —— 12.700
123 Long Xiang Hunan —— —— 12.650 —— —— —— 12.650
124 Li Yule Shaanxi —— 12.650 —— —— —— —— 12.650
125 Wang Hailu Hebei —— —— 12.350 —— —— —— 12.350
126 Wang Tianfu Hebei —— 12.200 —— —— —— —— 12.200
127 Zhao Cong Henan —— 12.000 —— —— —— —— 12.000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s