2021 Chinese Youth Games Men’s Results

The 2021 Chinese Youth Games were held from July 11 through July 14 in Xi’an, China.

Team Final Results

Rank Province FX PH SR VT PB HB Total
1 SHAANXI 51.733 50.765 51.265 55.465 52.665 50.965 629.551
Dai Zhixiong 13.600 12.333 12.966 13.766 —— ——
He Xiang 12.600 12.766 12.533 13.266 12.400 12.666
Li Yuyi —— 12.833 —— —— 13.000 13.066
Sun Pizhou 12.833 12.766 12.766 14.133 12.466 11.933
Xie Chenyi 12.166 —— 13.000 13.733 13.933 13.300
Zhang Yangyu 12.700 12.400 12.200 13.833 13.266 10.700
2 SHANGHAI 51.898 49.866 48.865 53.166 49.832 50.333 611.918
Hao Shuai 12.366 6.566 11.466 13.033 12.833 12.900
Huai Tianlang 13.066 —— 11.900 12.800 —— ——
Lei Qingzhu —— 13.066 11.833 —— 12.733 11.100
Qin Guohuan 13.033 12.600 12.466 13.400 11.633 12.600
Wu Yingquan 12.866 11.300 —— 12.133 11.266 12.000
Wu Yutang 12.933 12.900 12.666 13.933 12.633 12.833
3 JIANGSU 52.032 50.432 48.265 53.666 49.899 48.632 608.685
Gao Ziheng 12.433 11.766 12.033 13.633 12.233 10.900
Hong Yanming 12.833 13.700 —— 13.033 12.200 12.366
Huang Yan Xianming 13.366 11.833 12.433 13.900 12.233 12.100
Wang Haoran 13.200 12.366 11.266 13.100 —— 12.100
Wang Haoyu —— 12.533 11.733 —— 12.733 ——
Wei Chunyu 12.633 —— 12.066 —— 12.700 12.066
4 ZHEJIANG 52.032 51.166 47.699 51.966 49.999 49.132 603.319
Chen Xiakai 12.866 12.733 12.000 13.066 12.500 12.566
Liu Wenhao 12.666 11.233 11.766 12.900 12.433 13.000
Qu Zheng 13.400 12.733 12.033 13.100 12.600 12.433
Wang Yuhao 12.066 12.200 11.900 —— 12.466 10.533
Yu Yuhao 13.100 13.500 —— 12.900 —— 11.133
5 BEIJING 52.198 47.932 48.899 51.832 48.865 49.565 601.816
Liu Shengfeng —— 11.833 12.333 12.866 12.500 11.700
Luo Wenzhu 13.533 11.233 11.933 13.233 12.366 12.033
Ma Chaolong 12.866 12.566 12.100 13.000 12.266 13.066
Ren Xingxin 13.033 12.133 12.500 12.733 11.733 12.200
Wang Hao 12.766 11.400 —— 12.200 —— ——
Wu Zhaoyue 12.300 —— 11.966 —— 10.766 12.266
6 YUNNAN 52.032 48.532 48.999 51.932 49.531 48.365 597.849
Li Jinwei 12.933 10.466 —— 12.000 —— ——
Liu Xuan 10.566 11.066 12.000 12.100 12.166 11.366
Wang Yingxi 13.133 12.366 11.833 13.666 12.133 12.033
Yan Zhong 12.933 —— 12.633 12.333 12.333 12.066
Yang Chunjie —— 12.800 12.166 —— 12.466 11.800
Yang Hang 13.033 12.300 12.200 13.833 12.566 12.466
7 SHANDONG 50.965 45.899 44.199 50.666 48.165 46.132 570.685
Lang Hancheng 12.600 8.600 11.800 13.000 11.866 11.233
Liu Dezhi —— 12.000 —— —— —— ——
Liu Jiashen 11.833 —— —— 9.766 —— ——
Ren Guoyang 12.766 11.100 10.933 12.200 12.266 11.766
Wang Jingyu 13.466 11.333 11.733 13.300 12.033 11.900
Xiao Zhiying 12.133 11.466 9.733 12.166 12.000 11.233
8 GUANGDONG 50.499 36.532 45.666 51.965 45.832 44.165 558.985
Lin Shuhan 12.000 2.100 10.900 12.733 11.466 9.266
Liu Changwei 12.633 10.766 12.066 12.966 11.066 12.000
Wang Zhen 12.800 11.900 12.300 13.133 11.800 11.433
Yan Changchang 13.066 11.766 10.400 13.133 11.500 11.466

Team Qualification Results

Rank Province FX PH SR VT PB HB Total
1 SHAANXI 54.699 50.798 52.100 55.266 53.299 50.531 316.693
Dai Zhixiong 13.866 12.666 13.100 13.833 —— ——
He Xiang 9.833 12.666 12.666 13.366 13.066 10.633
Li Yuyi —— 11.333 —— —— 12.966 12.966
Sun Pizhou 13.800 13.000 13.200 14.000 13.100 12.366
Xie Chenyi 13.500 —— 13.100 13.633 13.833 12.933
Zhang Yangyu 13.533 12.466 12.700 13.800 13.300 12.266
2 SHANGHAI 52.232 51.265 49.098 53.866 51.699 49.798 307.958
Hao Shuai 11.533 12.633 12.466 13.166 13.100 12.766
Huai Tianlang 13.233 —— 11.566 12.800 —— ——
Lei Qingzhu —— 13.266 11.800 —— 12.933 12.166
Qin Guohuan 13.266 12.766 12.566 13.900 13.033 11.600
Wu Yingquan 12.900 12.600 —— 11.800 12.633 12.300
Wu Yutang 12.833 11.566 12.266 14.000 11.766 12.566
3 JIANGXU 52.598 50.831 48.099 53.366 52.066 48.799 305.759
Gao Ziheng 13.066 11.866 12.166 13.433 12.900 11.500
Hong Yanming 12.433 13.933 —— 13.200 12.866 12.266
Huang Yan Xianming 13.266 11.766 11.833 13.700 12.833 12.000
Wang Haoran 13.166 12.466 12.100 13.033 —— 12.200
Wang Haoyu —— 12.566 11.800 —— 13.000 ——
Wei Chunyu 13.100 —— 12.000 —— 13.300 12.333
4 BEIJING 51.998 50.498 48.666 52.399 49.265 49.699 302.525
Liu Shengfeng —— 12.366 11.700 12.900 12.933 12.133
Luo Wenzhu 13.166 12.433 12.166 13.333 12.366 12.100
Ma Chaolong 12.866 13.333 11.466 13.100 11.366 13.333
Ren Xingxin 12.933 12.366 12.800 13.066 12.600 12.133
Wang Hao 12.966 —— —— 12.366 —— ——
Wu Zhaoyue 12.933 12.266 12.000 —— 11.233 11.933
5 ZHEJIANG 50.832 50.599 46.999 51.565 50.865 50.465 301.325
Chen Xiakai 13.066 12.633 12.000 12.766 12.933 12.566
Liu Wenhao 12.700 12.333 11.066 13.100 12.166 13.033
Qu Zheng 11.866 12.300 12.200 13.133 13.400 12.500
Wang Yuhao 11.300 11.366 11.733 —— 12.366 12.366
Yu Yuhao 13.200 13.333 —— 12.566 —— 11.800
6 YUNNAN 51.932 48.932 48.132 51.166 49.598 48.698 298.458
Li Jinwei 12.766 11.400 —— 10.766 —— ——
Liu Xuan 12.500 11.233 11.200 12.066 12.733 11.900
Wang Yingxi 12.800 12.466 11.500 13.900 10.400 12.166
Yan Zhong 13.466 —— 12.666 12.900 11.866 11.966
Yang Chunjie —— 12.533 11.533 —— 12.133 12.033
Yang Hang 12.900 12.533 12.433 12.300 12.866 12.533
7 SHANDONG 51.565 45.432 45.000 49.499 48.698 44.465 284.659
Lang Hancheng 13.066 5.300 11.900 12.800 11.866 10.933
Liu Dezhi 12.100 11.000 —— 9.800 6.733 ——
Ren Guoyang 12.500 11.366 10.700 12.166 12.700 11.433
Wang Jingyu 13.766 12.133 11.700 12.633 12.266 10.766
Xiao Zhiying 12.233 10.933 10.700 11.900 11.866 11.333
8 GUANGDONG 51.532 39.732 46.566 51.366 49.565 45.565 284.326
Lin Shuhan 12.433 4.533 11.666 12.766 11.666 10.533
Liu Changwei 12.733 11.166 11.800 12.400 12.366 12.166
Wang Zhen 13.233 12.433 12.100 13.200 13.333 11.466
Yang Changchang 13.133 11.600 11.000 13.000 12.200 11.400
9 TIANJIN 50.432 45.132 46.499 50.399 44.298 43.065 279.825
Gao Tianlong 11.933 12.433 10.466 10.800 10.933 10.166
Hu Jingwen 12.700 11.700 11.066 12.833 11.033 10.933
Pan Houxing 11.266 10.766 11.533 12.133 10.766 10.566
Qin Qihang 12.366 —— 10.700 12.333 10.133 10.966
Wang Menglian —— —— —— 13.100 —— 10.600
Zhang Wenbo 13.433 10.233 13.200 —— 11.566 ——

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s