2022 Chinese Selection Meet Results

The 2022 Chinese Selection Meet was held on June 1 in Beijing, China.

All-Around Results

Rank Athlete VT UB BB FX AA
1 Zhang Jin 13.900 13.066 14.166 13.500 54.632
2 Tang Xijing 13.033 14.233 14.766 11.966 53.998
3 Wu Ran 12.966 12.633 14.533 13.866 53.998
4 Wei Xiaoyuan 13.000 14.466 13.500 12.600 53.566
5 Xiang Lulu 12.900 13.833 13.600 13.166 53.499
6 Luo Rui 11.533 14.100 14.333 13.133 53.099
7 Yue Yue 12.800 13.466 13.433 12.433 52.132
8 Chen Yanfei 12.700 13.200 13.533 12.500 51.933
9 Zuo Tong 12.800 11.533 13.100 12.000 49.433
10 Wang Xiaodi 11.666 10.966 13.533 12.566 48.731
11 Sun Xinyi 13.200 —— 14.633 13.066 40.899
12 Ou Yushan 13.000 13.566 14.266 —— 40.832
13 Qi Qi 13.600 —— —— 13.033 26.633

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s