2019 All-Japan Team Championships Men’s Results

The 2019 All-Japan Team Championships were held from November 9 through November 10 in Takasaki, Japan.

Team Results

Rank Club FX PH SR VT PB HB Total
1 CENTRAL SPORTS 43.033 41.766 42.433 43.166 44.399 41.000 255.797
Shogo Nonomura 14.233 —— 14.600 13.866 —— ——
Wataru Tanigawa —— —— 14.033 14.600 14.866 ——
Kenta Chiba —— 13.100 13.800 —— 14.700 ——
Kazuma Kaya 14.000 14.700 —— —— 14.833 14.200
Fuya Maeno —— 13.966 —— —— —— 12.600
Naoto Hayasaka 14.800 —— —— 14.700 —— 14.200
2 JUNTENDO UNIVERSITY 42.165 41.999 41.432 44.199 43.932 41.833 255.560
Yuto Kato —— 14.500 13.866 —— 14.833 ——
Shigeto Suzuki —— 14.233 —— 14.866 —— 13.333
Kakeru Tanigawa 14.766 13.266 13.700 —— —— ——
Fumiya Kitamura —— —— 13.866 —— 14.433 14.300
Teppei Miwa 13.033 —— —— 14.433 14.666 14.200
Masamichi Nakagawa 14.366 —— —— 14.900 —— ——
3 NIPPON SPORT SCIENCE UNIVERSITY 43.000 40.599 42.166 43.032 44.099 40.699 253.595
Taro Asakawa 14.000 —— —— 13.966 —— ——
Daisuke Fudono 14.500 14.200 —— —— 14.833 12.900
Kimitaka Yokoi —— —— 13.700 —— —— 13.966
Minori Haruki —— —— 14.366 14.666 —— ——
Kaito Sugimoto 14.500 13.633 —— 14.400 14.866 13.833
Kentaro Yunoki —— 12.766 14.100 —— 14.400 ——
4 KONAMI SPORTS CLUB 42.066 39.832 42.199 41.965 42.333 42.332 250.727
Ryohei Kato 14.133 13.766 —— 14.166 —— ——
Minori Koyama —— 12.200 —— —— 14.500 ——
Yuya Kamoto 14.100 —— 14.966 13.966 14.933 14.566
Rikii Hoshino 13.833 —— 13.733 13.833 —— ——
Sho Yokoyama —— —— —— —— 12.900 13.800
Yoshiaki Furutani —— 13.866 13.500 —— —— 13.966
5 UNIVERSITY OF TSUKUBA 42.432 42.665 39.465 42.665 41.999 40.366 249.592
Keisuke Komori —— —— 12.133 13.666 —— 13.166
Koki Maeda 13.533 14.166 13.566 14.666 14.166 ——
Rei Nakayama —— —— —— —— 13.633 13.600
Ibuki Yamamoto 14.233 —— 13.766 —— —— ——
Shiga Tachibana 14.666 14.033 —— 14.333 14.200 13.600
Shuto Nagasaki —— 14.466 —— —— —— ——
6 FUNABASHI HIGH SCHOOL 43.199 41.899 39.766 43.965 39.298 40.732 248.859
Daiki Hashimoto 14.433 14.600 —— 14.933 14.066 13.566
Arisu Ayashima —— —— 12.433 —— —— 13.700
Taichi Adachi —— 13.833 13.133 —— 13.066 13.466
Kosho Watanabe —— 13.466 —— 14.766 —— ——
Kiichi Kaneda 14.033 —— 14.200 —— 12.166 ——
Koga Hiramatsu —— —— 13.533 —— —— ——
7 ASAHI LIFE 41.133 39.232 42.500 42.633 41.199 41.432 248.129
Tatsuki Ichinose 11.533 —— —— —— —— ——
Koji Nonomura —— 12.633 —— —— 12.833 13.966
Takuya Nagano —— —— 14.800 13.833 —— ——
Shoichi Yamamoto 14.400 13.733 13.900 13.900 14.466 14.066
Carlos Yulo 15.200 12.866 13.800 14.900 13.900 13.400
8 SEIFU JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL 41.332 42.166 39.365 42.833 40.299 41.832 247.827
Nagisa Kinoshita 13.200 —— 12.266 14.233 12.400 13.866
Keita Omi —— 14.266 —— 14.500 —— ——
Takeru Kitazono 14.066 14.500 13.566 14.100 14.433 14.166
Kotaro Suetsugo 14.066 13.400 —— —— —— ——
Shohei Kawakami —— —— —— —— 13.466 13.800
Soichiro Tanabe —— —— 13.533 —— —— ——
9 TOKUSHUKAI GYMNASTICS 41.133 38.700 42.799 43.199 41.566 39.732 247.129
Kazuyuki Takeda 13.900 —— 14.400 —— 14.600 12.866
Seiya Taura —— 12.300 13.933 14.433 13.100 13.200
Kazuya Takahashi 13.833 —— 14.466 14.066 —— ——
Junpei Oka 13.400 14.300 —— 14.700 —— 13.666
Hiroto Ishizawa —— 12.100 —— —— 13.866 ——
10 NATIONAL INSTITUTE OF FITNESS & SPORTS 42.032 44.032 40.399 39.600 40.766 39.499 246.328
Tsuyoshi Hasegawa —— —— —— 13.400 13.233 11.866
Takaaki Sugino 13.900 14.933 —— 11.500 —— 14.133
Yuki Nishinohara —— 14.133 13.766 —— —— ——
Rentaro Ueyama 14.466 —— 13.600 14.700 13.233 ——
Yamato Kanayama —— 14.966 —— —— —— ——
Shuto Horiuchi 13.666 —— 13.033 —— 14.300 13.500
11 SOHGOH 40.066 41.100 41.565 42.833 39.132 37.399 242.095
Keisuke Asato —— —— —— 14.133 —— ——
Shohei Fujiwara —— 13.000 13.733 —— —— 11.633
Kentaro Tani 11.800 13.800 —— —— 12.400 13.733
Keisuke Ogura —— —— 13.966 14.700 13.466 ——
Takahiro Goshima 14.600 —— —— 14.000 —— ——
Shunsuke Hirano 13.666 14.300 13.866 —— 13.266 12.033
12 SENDAI UNIVERSITY 42.599 39.999 40.732 42.032 39.300 36.266 240.928
Yujiro Terachi —— 13.100 —— 14.466 —— ——
Shota Aoki 14.533 —— 13.333 13.200 13.800 12.533
Yuki Yamaguchi —— 13.633 —— —— 13.800 13.700
Kazuki Matsumi 12.966 13.266 13.666 —— 11.700 ——
Naoki Yamane —— —— 13.733 14.366 —— 10.033
Kazuki Manami 15.100 —— —— —— —— ——
13 KANZEI HIGH SCHOOL 41.132 38.099 37.765 42.499 38.866 39.065 237.426
Aki Morikawa —— —— 12.566 —— 12.300 13.166
Reiji Nakamura 13.433 —— —— 14.200 —— ——
Rin Konagai —— 12.500 12.466 —— 13.366 12.533
Shuma Iwakawa —— —— 12.733 14.066 13.200 ——
Ryosuke Doi 14.233 13.466 —— 14.233 —— ——
Kosuke Shibata 13.466 12.133 —— —— —— 13.366
14 FUKUOKA UNIVERSITY 40.232 39.499 39.598 40.766 37.399 38.999 236.493
Shintaro Futamata —— 13.633 —— —— —— 12.833
Hayato Uchida 14.533 13.566 13.166 14.166 12.700 12.866
Yunoshin Fujino —— —— 12.766 13.800 —— ——
Keita Yamauchi 13.666 12.300 —— —— 12.633 13.300
Yuya Shimosaka 12.033 —— —— 12.800 12.066 ——
Masashi Okuma —— —— 13.666 —— —— ——
15 WASEDA UNIVERSITY 40.432 36.433 40.533 42.233 37.833 38.832 236.296
Kentaro Takehata 13.500 12.100 13.233 14.000 —— ——
Aran Minami 13.866 —— 14.100 14.600 13.533 12.133
Yusuke Takei 13.066 —— 13.200 13.633 13.200 ——
Osamu Harada —— 13.800 —— —— 11.100 13.433
Takumi Fujio —— 10.533 —— —— —— 13.266
16 JUNIORS 40.132 39.499 35.366 41.232 35.666 40.598 232.493
Mamoru Kondo —— 14.100 —— —— 13.600 13.966
Leo Kurata 13.200 —— 12.500 13.633 —— ——
Kazushi Yumoto 13.966 —— 10.266 14.033 11.866 ——
Kazuma Kotoge —— 12.133 12.600 —— —— 13.466
Kanta Tazumi —— —— —— 13.566 —— 13.166
Motomu Yoshida 12.966 13.266 —— —— 10.200 ——

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s