2021 Yangtze Delta Invitational Results

The 2021 Yangtze Delta Invitational was held from March 29 through March 30 in Hefei, China.

All-Around Results

Rank Athlete Province VT UB BB FX AA
1 He Licheng Anhui 14.200 11.200 14.250 13.600 53.250
2 Zhang Qingying Zhejiang 1 13.550 13.300 13.650 12.300 52.800
3 Zhang Xinyi Zhejiang 1 13.050 13.200 13.400 12.750 52.400
4 Xiang Lulu Anhui 13.000 13.500 13.850 11.900 52.250
5 Yue Yue Anhui 12.800 13.300 13.550 12.500 52.150
6 Luo Huan Zhejiang 2 11.850 13.700 13.200 13.000 51.750
7 Chen Yanfei Zhejiang 2 14.050 11.000 13.000 13.400 51.450
8 Chen Liujing Henan 12.350 12.000 13.800 13.200 51.350
9 Liu Yahui Henan 13.350 11.450 13.100 13.200 51.100
10 Chen Shutong Shanghai 13.350 11.500 13.400 12.800 51.050
11 Qin Mengran Anhui 13.000 13.000 12.000 13.000 51.000
12 Jin Binjie Anhui 13.450 12.750 11.600 12.500 50.300
13 Wang Ying Shanghai 13.100 12.000 12.900 11.900 49.900
14 Zhang Wanning Henan 12.200 11.600 13.100 12.600 49.500
15 Meng Shangrong Zhejiang 2 11.650 12.500 12.600 12.400 49.150
16 Sheng Jingyi Zhejiang 1 13.200 11.000 12.050 12.200 48.450
17 Liu Danlin Henan 13.600 11.400 12.000 11.200 48.200
18 Jiang Mingqing Shanghai 12.200 11.700 11.800 12.400 48.100
19 Yang Jiamin Zhejiang 1 11.600 11.900 12.800 11.700 48.000
20 Zhang Shiyi Shaanxi 12.800 11.900 11.200 12.000 47.900
21 Jin Xiaoxuan Zhejiang 2 11.500 10.000 12.000 11.900 45.400
22 Wu Hongping Anhui 12.150 11.000 10.800 11.400 45.350
23 Mao Yi Shanghai 13.250 12.800 —— 12.100 38.150
24 Chen Linna Shanghai 13.200 —— 12.200 12.700 38.100
25 Jiang Meina Shanghai 12.000 11.400 —— 12.900 36.300
26 Kong Fanfan Henan —— 12.600 11.600 11.700 35.900
27 Qiu Yucen Zhejiang 1 11.700 —— 9.500 10.400 31.600
28 Liu Jinru Henan 14.150 —— —— 12.000 26.150
29 Huang Zhuofan Zhejiang 2 11.050 13.400 —— —— 24.450
30 Zhang Silei Shaanxi 13.250 —— —— —— 13.250
31 Zhou Qiqi Shaanxi 12.300 —— —— —— 12.300

Vault Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total Average
1 Chen Yanfei Zhejiang 4.8 8.600 13.400 13.675
5.4 8.550 13.950
2 Liu Jinru Henan 5.8 7.200 13.000 13.275
5.6 7.950 13.550
3 Zhang Silei Shaanxi 4.6 8.600 13.200 13.100
5.6 7.400 13.000
4 Zhang Qingying Zhejiang 4.8 8.400 13.200 13.050
4.6 8.300 12.900
5 He Licheng Anhui 5.6 7.200 12.800 6.400
0.0 0.000 0.000

Bars Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Huang Zhuofan Zhejiang 6.2 8.600 14.800
2 Luo Huan Zhejiang 6.0 8.500 14.500
3 Xiang Lulu Anhui 5.5 8.200 13.700
4 Mao Yi Shanghai 5.6 7.450 13.050
5 Yue Yue Anhui 5.5 7.400 12.900
6 Zhang Shiyi Shaanxi 5.1 7.100 12.200
7 Kong Fanfan Henan 5.1 6.950 12.050
8 Wang Ying Shanghai 5.0 7.000 12.000

Beam Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 He Licheng Anhui 6.0 8.300 14.300
2 Zhang Xinyi Zhejiang 5.8 8.250 14.050
3 Chen Shutong Shanghai 6.0 7.850 13.850
4 Chen Liujing Henan 5.6 8.150 13.750
5 Zhang Qingying Zhejiang 5.4 8.150 13.550
6 Liu Yahui Henan 5.5 7.900 13.400
7 Wang Ying Shanghai 6.0 7.000 13.000
8 Xiang Lulu Anhui 6.0 6.200 12.200

Floor Final Results

Rank Athlete Province D E ND Total
1 Chen Yanfei Zhejiang 4.9 8.400 13.300
2 Luo Huan Zhejiang 4.8 8.400 13.200
3 Chen Liujing Henan 5.0 8.200 13.200
4 Liu Yahui Henan 5.0 8.150 13.150
5 Chen Shutong Shanghai 4.8 8.100 12.900
6 Qin Mengran Anhui 4.9 7.900 12.800
7 He Licheng Anhui 5.2 7.300 12.500
8 Jiang Meina Shanghai 4.9 7.550 12.450

Team Results

Rank Province VT UB BB FX Total
1 ANHUI (He Licheng, Jin Binjie, Qin Mengran, Wu Hongping, Xiang Lulu, Yue Yue) 53.650 52.550 53.650 51.600 211.450
2 HENAN (Chen Liujing, Kong Fanfan, Liu Danlin, Liu Jinru, Liu Yahui, Zhang Wanning) 53.450 47.650 52.000 51.000 204.100
3 SHANGHAI (Chen Linna, Chen Shutong, Jiang Meina, Jiang Mingqing, Mao Yi, Wang Ying) 52.900 48.000 50.300 50.800 202.000
4 ZHEJIANG 1 (Qiu Yucen, Sheng Jingyi, Yang Jiamin, Zhang Qingying, Zhang Xinyi) 51.500 49.400 51.900 48.950 201.750
5 ZHEJIANG 2 (Chen Yanfei, Huang Zhuofan, Jin Xiaoxuan, Luo Huan, Meng Shangrong) 49.050 50.600 50.800 50.700 201.150

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s